home

 

 

 

 

 

 

Proverbi Calabresi

 

 

 

1.            I cambiali sugnu mejju de li mujjeri almeno i paghi e ti cacci de pedi.

2.            Ci sunnu cchiu' jorna ca gruppi i sarzizzu.

3.            A butti duna u vinu chi 'ndavi.

4.            Cu cumanda non suda.

5.            A luci da lumera simu tutti i na' manera.

6.            Non e' lignu pa fari crucifissi.

7.            Comu soni, ballu.

8.            Saluti e pani sciuttu.

9.            malu futtituri, dununu sconzu i pili.

10.        A merda cchiu' a misciti e cchiu' puzza.

11.        U nimali vecchiu, mori 'nta casa du fissa.

12.        Cchiu' sai e menu cridi.

13.        Puru u mari voli acqua.

14.        U cacatu 'ngiuria u pisciatu

15.        I porci o scifu e l'omini 'nto 'nteressi.

16.        Cu non mbitta pecuri asttura ‘on mbida ne pecuri e ne lana

17.        Cu li lava a testa a lu ciucciu perda l’acqua e la liscia

18.        Su u ciucciu ‘onmbola u viva ‘on ti serva u frisciulijara

19.        Da gadina girandòla ‘on mbidi ne ova e ne puricini

20.        A pagghia vicinu u focu si vruscia

21.        U sula scarfa a cui vida

22.        cu è ‘mparatu mi dormi ‘o scuru… mancu si diventa lanternaru! 

23.        Cu è vicinu ‘a ricca, si non mangia, licca. 

24.        Cu faci magagna non sempri guadagna.

25.        Cu faci cofini, faci puru panara.

26.        Cu faci zappi,  faci zappi e zappugghi. 

27.        Cu ‘ffendi scrivi ‘nta rrina, cu è ‘ffesu scrivi ‘nta petra. 

28.        I cu sunnu i figghioli mi si ‘nnaca.

29.        Cu futti e cu non futti, u Signori pirduna a tutti.          

30.        Cu futti e cu non futti, u Signori pirduna a tutti.           

31.        Ca scusa du figghiolu‘a mamma, si mangia l’ovu.

32.        L’amuri è comu u citrolu: comincia duci e finisci amaru. 

33.        Cu fila e faci filari,  bona massara si poti chiamari. 

34.        Cu ccu no ‘nda chi ffari, n’angilu ti pari.

35.        Cu ddu lepri voli m’achiappa una sa fui e l’altra sa scappa.

36.        Cucuzza mi ti viu maliritta non si bbona nè crura nè fritta l'atra sira ti fici fritta e non eri bbona     mancu p'a iatta.

37.        Cu si vesti chi rrobbi d'autri prestu si spogghia

38.        Amuri novu caccia u vecchiu fora

39.        U crivu novu si 'mpendi nto chiovu, chiddu vecchiu si ietta arretu o lettu.

40.        Cu di iatta nasci, surici pigghia e si non di pigghia nonè so figghia.

41.        A tila e a tiletta ta tessia quand'era schetta

42.        Ora sugnu maritata e vogghiu essiri campata.

43.        Mi vantu e mi vanteu  bellu sceccu chi sugn'eu.

44.        A tilaru priparatu, tessi puru a crapa. 

45.        Havi 'na facci beddha comu u suli, ma 'nci serbi sulu pi' spartiri i ricchi. 

46.        Jeu mangiu pani e cipuddha e a tìa bruciunu l'occhi. 

47.        U carbunaru nci rissi 'o furnaru: "fatti chhiù ddhavìa, chi mmi llordi". 

48.        'U fici tabaccu 'i pipa! 

49.        Setti e nesci tu! 

50.        Jiri fissa e turnari cazzuni. 

51.        Tira avanti ch'e festa 'i Maronna! 

52.        Petra chi no' llippa sa porta a hjiumara. 

53.        Ti catta caru cu non ti canusci 

54.        Crisciunu i sambuchi e cumbogghiunu i sipali. 

55.        Cogghi l'acqua 'nto panaru. 

56.        Vesti nu' pistuni e pari nu' baruni. 

57.        Panza china faci cantari e non camicia nova. 

58.        E' inutili mi faci u lanternaru s'è destinu c'havi a moriri 'o scuru... 

59.        Si minau c'a sciunetta nt'e peri. 

60.        'Ccuntentati ru' broru ch'a carni custa cara. 

61.        Pista l'acqua 'nto murtaru. 

62.        E' inutili chi liffi e fa cannola a statua esti i marmuru e non sura 

63.        I storti non finisciunu su comu i pisci a maritu poi iettari l'isca e tutti i po tirari ma 

64.        non ti fari gabbu non ridere perche'ammenzu a tutti chidditu si certu u RE  

65.        Beddha c'aggiu beddha ta tene

66.        Cu n'occhiu varda a jatta... cu l'atru frii i pisci

67.        Vai all'acqua , o nachi u figghiolu

68.        Cu va cu zoppu, all'annu zoppia 

69.        Cu si vardau si sarbau  

70.        Cu' a valiggia si pigghiau, u' so' paisi non si scurdau.

71.        I cu sunnu i figghioli mi si ‘nnaca.

72.        Cu futti e cu non futti, u Signori pirduna a tutti.

73.        L’amuri è comu u citrolu: comincia duci e finisci amaru.

74.        Cucuzza mi ti viu maliritta non si bbona nè crura nè fritta l'atra sira ti fici fritta e non eri bbona mancu p'a iatta.

75.        A tila e a tiletta ta tessia quand'era schetta Ora sugnu maritata e vogghiu essiri campata.

76.        Havi 'na facci beddha comu u suli, ma 'nci serbi sulu pi' spartiri i ricchi.

77.        U carbunaru nci rissi 'o furnaru: "fatti chhiù ddhavìa, chi mmi llordi".

78.        E' inutili mi faci u lanternaru s'è destinu c'havi a moriri 'o scuru...

 

 

 

- 5 -